“Liviko” laba biznesa prakse

“Liviko” misija ir veicināt atbildīgu alkohola lietošanas kultūru Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar kvalitatīviem dzērieniem. “Liviko” pamatvērtības ir: godīgums – esam atvērti un patiesi, un nesagrozām patiesību; empātija – mēs esam draudzīgi un izpalīdzīgi, un vienmēr gatavi kopā meklēt risinājumus; uzticamība – mēs pildām savus solījumus un ievērojam noteikumus; inovācijas – mēs esam atvērti visam jaunajam; vides apziņa – mēs rūpējamies par vidi un izmantojam visus resursus pēc iespējas ekonomiskāk.

“Liviko” gan no saviem darbiniekiem, gan arī no sadarbības partneriem sagaida allaž godīgu, ētisku un likumpaklausīgu rīcību. “Liviko” labās biznesa prakse apvieno priekšzīmīgas uzņēmējdarbības principus, kuri jāievēro “Liviko” grupai, mūsu darbiniekiem un partneriem.

“Liviko” labās uzņēmējdarbības prakses pamatā ir nacionālie un starptautiskie likumi, vadlīnijas un principi; arodveselības, darba drošības un vides noteikumi, kā arī Igaunijas Finanšu inspekcijas labas pārvaldības prakse, ESAO vadlīnijas daudznacionālajiem uzņēmumiem un ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipi.

“LIVIKO” PRIEKŠZĪMĪGAS KOMERCDARBĪBAS PRINCIPI

Mēs, “Liviko”, esam vienojušies, ka ievērosim priekšzīmīgas uzņēmējdarbības principus un to sagaidām arī no mūsu sadarbības partneriem. Mēs nepieļaujam atkāpes no šiem principiem. Priekšzīmīga uzņēmējdarbības principu ievērošana ir priekšnoteikums veiksmīgai sadarbībai ar “Liviko”.

Ētika un likumpaklausība

 • Uzņēmums visā savā darbībā vadās pēc likumdošanas un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī attiecīgajai darbības nozarei atbilstošajām tradīcijām un praktiskajai pieredzei.
 • Ja ir neatbilstība šiem principiem vai citiem savstarpējiem līgumiem vai tiesību aktiem, tiek piemērotas stingrākas prasības.
 • “Liviko” grupa, mūsu darbinieki un partneri ir ētiski, godīgi un profesionāli.
 • Sadarbības partneris visās darījumu attiecībās ievēro šeit aprakstītos principus un dara visu iespējamo, lai arī viņa sadarbības partneri ievērotu tos pašus principus.

Interešu konflikts

 • “Liviko” darbinieki un partneri rīkojas godprātīgi un izvairās no situācijām, kurās viņu personīgās vai viņiem tuvu stāvošu personu intereses būtu pretrunā ar “Liviko” interesēm, vai kurās viņi nevar rīkoties “Liviko” interesēs.
 • “Liviko” partneris un darbinieks nekavējoties informē “Liviko” kompetentās personas par šādām situācijām, kurās ir radies interešu konflikts vai pastāv risks, ka tāds varētu rasties.

Korupcijas aizliegums un naudas atmazgāšanas novēršana

 • “Liviko” grupā, mūsu darbinieku un partneru vidū pastāv absolūta neiecietība (“nulles tolerance”) pret jebkādiem korupcijas veidiem, ieskaitot kukuļošanu, krāpšanu vai jebkuru citu aizliegtu komercdarbības praksi, un tas tiek ievērots attiecībā uz visām šāda veida darbībām. Nevienā no savām darbībām nedrīkst tikt izmantots savs stāvoklis, lai gūtu pašlabumu, negodīgas priekšrocības vai citus labumus trešajai personai.
 • Savstarpējās attiecībās dāvanu pasniegšana un pieņemšana, kā arī savstarpēja viesmīlība ir tikai un vienīgi savstarpējas cieņas izrādīšana un draudzīgu darba attiecību uzturēšana, nevis nolūks ietekmēt, lai pamudinātu uz priekšrocību piešķiršanu vai gūtu citu pašlabumu. Pasniedzot vai pieņemot dāvanas vai cienastu, ir jāvadās pēc spēkā esošajiem tiesību aktiem un sīkāk atrunātajiem attiecīgajiem uzņēmuma noteikumiem, kā arī jāizvairās no visām situācijām, kad to varētu interpretēt kā nelikumīgu vai aizdomīgu darbību. Ja rodas šaubas par dāvanām vai viesmīlības apliecinājumiem, darbiniekiem vienmēr jākonsultējas ar savu tiešo vadītāju un jāatsakās no dāvanām vai cienastiem.

“Liviko” grupa, mūsu darbinieki un partneri kategoriski iebilst pret visa veida naudas atmazgāšanu un pieņem visus mērus, lai novērstu finanšu darījumu izmantošanu naudas atmazgāšanai.

Konfidencialitāte un iekšējās informācijas apstrāde

 • “Liviko” partnerim un darbiniekiem ir pienākums droši un konfidenciāli glabāt un pārsūtīt komercnoslēpumus un iekšējo informāciju, un viņi nedrīkst ļaunprātīgi izmantot viņu rīcībā nonākušo iekšējo informāciju. Par iekšējo informāciju tiek uzskatīta nepubliskotā informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz “Liviko”. Par slepenu informāciju tiek uzskatīti “Liviko” komercnoslēpumi un cita aizsargāta informācija, kas saistīta ar uzņēmuma darbību, tehnoloģijām, aprīkojumu, finanšu situāciju, līgumiem, klientiem, piegādātājiem, sadarbības partneriem vai cenu politiku.
 • “Liviko” partneri garantē, ka visās līgumattiecībās “Liviko” slepenās informācijas neizpaušanu nosaka pienākums neizpaust konfidenciālu informāciju, un tas pats attiecas arī uz viņu partneriem un darbiniekiem.

Brīvas konkurences atbalstīšana

 • “Liviko” grupa, mūsu darbinieki un partneri strādā brīvā un godīgā konkurencē, izslēdzot komercdarbībā brīvas konkurences traucēšanas, ierobežošanas un izkropļošanas iespēju.
 • “Liviko” koncerns, partneri un darbinieki strādā atbilstoši brīvas un godīgai konkurencei, neslēdz nelikumīgas vienošanās un nerīkojas kopīgi ar kādu citu tādā veidā, kas varētu kaitēt godīgai konkurencei.

Vienlīdzīga attieksme un sociālā atbildība

 • Mēs pret visiem cilvēkiem izturamies vienādi, ievērojot cilvēktiesības. Nevienu grupu vai indivīdu nedrīkst diskriminēt nevienu iemeslu dēļ, t.sk. dzimuma, vecuma, rases, seksuālās orientācijas, valstspiederības, etniskās izcelsmes, invaliditātes, politiskās pārliecības, piederības nevalstiskajām organizācijām vai reliģisko uzskatu dēļ.
 • “Liviko” grupa un partneri neatbalsta piespiedu darbu nekādā formā. Tiks pārtrauktas biznesa attiecības ar jebkuru trešo pusi, kas izmanto piespiedu darbu vai veic iepirkumus no apakšuzņēmēja, kurš izmanto jebkādas formas piespiedu darbu, kā arī bērnu darbu.
 • “Liviko” grupa un tās partneri pilnībā atbalsta darbinieku personīgo un profesionālo attīstību, nodrošinot to, lai darba apstākļi atbilst vietējai likumdošanai, kā arī rūpējoties par drošu un veselīgu darba vidi.
 • “Liviko” grupa un tās partneri ievēro visus spēkā esošos likumus par darba apstākļiem, ieskaitot likumus par darbinieku drošību un veselību, sanitārajām prasībām, ugunsdrošību, risku aizsardzību, elektrisko, mehānisko un būvniecības drošību.
 • “Liviko” grupai, partneriem un trešajām personām ir jānodrošina, lai visa komercinformācija, kas saistīta ar alkoholisko dzērienu reklamēšanu, atbilstu spēkā esošajai likumdošanai.

Vides apziņa

 • “Liviko” grupas darbinieki un partneri savā darbībā izmanto videi draudzīgu pieeju.
 • “Liviko” grupa, mūsu darbinieki un partneri savā darbā atbalsta otrreizējo pārstrādi un resursu, tostarp elektrības, ūdens un apkures ekonomiju, kā arī rūpējas par vides aizsardzību.

Our products


Apstiprinu, ka esmu pilngadīga persona


Piekrītu