„LIVIKO“ ATSAKINGO VERSLO TRADICIJA

„Liviko“ misija – tai kultūringos, atsakingos ir vertinančios kokybę gėrimo kultūros sklaida tiek Estijoje ir Latvijoje, tiek Lietuvoje. Pagrindinės „Liviko“ savybės yra: sąžiningumas – esame atviri, nuoširdūs ir neiškraipome tiesos; rūpestingumas – esame draugiški, pasirengę padėti ir orientuoti į sprendimus; patikimumas – laikomės savo pažadų ir nuostatų; novatoriškumas – esame pasiryžę atsinaujinti; sąmoningas aplinkos tausojimas – mums rūpi aplinkosauga, ir visus išteklius naudojame kuo taupiau.

„Liviko“ bet kuriomis aplinkybėmis tiek iš savo darbuotojų, tiek iš bendradarbiavimo partnerių tikisi, kad jie elgsis sąžiningai ir etiškai, laikysis įstatymų. „Liviko“ atsakingo verslo tradicija pagrįsta pavyzdingo verslo principais, kuriais turi vadovautis „Liviko“ grupė, mūsų darbuotojai ir bendradarbiavimo partneriai.

„Liviko“ atsakinga verslo tradicija remiasi Estijos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais, direktyvomis ir nuostatomis, įskaitant susijusius su darbo ištekliais, darbuotojų sauga, sveikatos apsauga ir aplinkosauga reglamentus, taip pat Mokesčių inspekcijos atsakingo bendrovės valdymo tradicija, OECD (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) nurodymais tarptautinėms įmonėms ir JTO komercinės veiklos ir žmogaus teisių konvencijomis.

„LIVIKO“ ATSAKINGO VERSLO PRINCIPAI

Mes, „Liviko“ darbuotojai sutarėme, kad laikysimės atsakingo verslo principų ir to paties tikimės iš savo bendradarbiavimo partnerių. Šiuo klausimu mes nenuolaidžiausime. Atsakingo verslo principų paisymas yra sėkmingo bendradarbiavimo su „Liviko“ pagrindas.

Etika ir įstatymų paisymas

 • Vykdydami visą savo veiklą, mes vadovaujamės įstatymais ar kitais galiojančiais teisės aktais ir atitinkamos veiklos srities tradicijomis bei praktika.
 • Tais atvejais, jei šie principai arba kiti tarpusavio susitarimai skiriasi nuo kitų taikytinų teisės aktų, savo veikloje būtina vadovautis griežtesniais reikalavimais.
 • „Liviko“ grupė, mūsų darbuotojai ir partneriai elgiasi etiškai, teisingai ir profesionaliai.
 • Bendradarbiavimo partneris vadovaujasi čia nurodytais principais visuose savo verslo santykiuose ir visomis protingomis išgalėmis stengiasi, kad ir jo bendradarbiavimo partneriai vadovautųsi tais pačiais principais.

Interesų konfliktas

 • „Liviko“ darbuotojai ir partneriai elgiasi patikimai ir vengia aplinkybių, kai jų asmeniniai interesai arba jų artimųjų interesai galėtų prieštarauti „Liviko“ interesams arba kai jie negali veikti gindami „Liviko“ interesus.
 • „Liviko“ partneriais ir darbuotojai nedelsdami praneša kompetentingiems „Liviko“ asmenims apie aplinkybes, kai kyla interesų konfliktas arba atsiranda grėsmė jam kilti.

Antikorupcija ir pinigų plovimo prevencija

 • „Liviko“ grupė, mūsų darbuotojai ir partneriai taiko nulinę toleranciją visiems korupcijos pobūdžiams, tarp jų, pakišoms, apgavystėms ar bet kurioms kitoms draudžiamoms verslo praktikoms ir savo veikloje visada to laikosi. Vykdant bet kokią veiklą draudžiama naudotis pozicija dėl naudos arba neteisingai suteikti pranašumą trečiajam asmeniui ar daryti bet kokias kitas paslaugas.
 • Tarpusavio santykiuose dovanų teikimo, priėmimo ir abipusio svečiavimosi tikslai tėra tik geros valios ir draugiškų darbo santykių palaikymas, tačiau ne siekis paveikti kitą asmenį elgtis ar veikti pagal savo išskaičiavimus. Teikiant ar priimant dovanas ir svečiuojantis būtina vadovautis galiojančiais teisės aktais bei atitinkamomis įmonės vidaus taisyklėmis ir visapusiškai vengti aplinkybių, kai tokie veiksmai gali būti įvardinti neteisėta ar bet kokia įtartina veikla. Kilus įtarimams, ar tinka priimti ar įteikti dovaną, svečiuotis, darbuotojai visada turi pasitarti su tiesioginiu viršininku ir verčiau atsisakyti dovanojimo ar dovanos priėmimo, vengti svečiuotis.
 • „Liviko“ grupė, mūsų darbuotojai ir partneriai yra griežtai nusistatę prieš bet kokius pinigų plovimo būdus ir taiko visas priemones, užkertančias galimybę finansinius sandorius panaudoti pinigų plovimui.

Konfidencialumas ir įmonės duomenų apsauga

 • „Liviko“ partneriai ir „Liviko“ darbuotojai yra įpareigoti saugoti ir perduoti verslo paslaptis bei vidinę informaciją patikimai ir konfidencialiai, ir neturi teisės netinkamai panaudoti jiems žinomos vidinės informacijos. Vidine informacija yra laikomas nepaviešintas faktas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su „Liviko“. Konfidencialiomis yra laikomos „Liviko“ verslo paslaptys ir kiti saugotini duomenys apie įmonės veiklą, technologijas, priemones, finansinę būklę, sandorius, klientus, tiekėjus, bendradarbiavimo partnerius arba kainodaros politiką.
 • „Liviko“ partneriai užtikrina, kad visuose su sandoriais susijusiuose santykiuose, siekiant apsaugoti konfidencialius „Liviko“ duomenis, jie įpareigoti laikytis konfidencialumo prievolės ir atitinkami įpareigojimai bus taikomi visiems darbuotojams ir bendradarbiavimo partneriams.

Laisvosios konkurencijos palaikymas

 • „Liviko“ grupė, mūsų darbuotojai ir partneriai dirba laikydamiesi laisvo ir sąžiningo konkurencingumo, savo komercine veikla neužkerta, neriboja ir nepažeidžia laisvosios konkurencijos.
 • „Liviko“ darbuotojai ir partneriai laikosi konkurencingumo taisyklių, nesudarinėja neteisėtų sandorių ir vengia trečiųjų asmenų koordinuojamų veiksmų, pažeidžiančių sąžiningą konkurenciją.

Lygiateisis traktavimas ir socialinė atsakomybė

 • Vykdydami savo veiklą, mes visus žmones traktuojame vienodai, gerbiame žmogaus teises. Jokios grupės nei pavienio asmens nediskriminuojame jokia dingstimi, kad ir dėl lyties, amžiaus, rasės, lytinės orientacijos, tautybės, etninės kilmės, negalios, politinių ar religinių įsitikinimų, narystės bendruomenėje.
 • „Liviko“ grupė ir partneriai nepalaiko jokios priverstinės darbo jėgos naudojimo. Nutraukiami verslo santykiai su bet kuriuo trečiuoju asmeniu, naudojančiu priverstinę darbo jėgą, arba tiekimą vykdančiu rangovu, naudojančiu bet kokią priverstinę darbo jėgą, įskaitant vaikų darbą.
 • „Liviko“ grupė ir partneriai visapusiškai remia darbuotojų asmeninį ir profesinį vystymąsi, užtikrindami, kad darbo sąlygos atitiktų vietos teisės aktus ir suteiktų saugią bei sveiką darbo aplinką.
 • „Liviko“ grupė ir partneriai laikosi visų, susijusių su darbo sąlygomis, galiojančių įstatymų, tarp jų, darbuotojo saugos ir sveikatos apsaugos, sanitarijos, rizikos prevencijos įstatymus, taip pat įstatymų, taikomų saugumui vykdant elektros, mechaninius ar statybos darbus.
 • „Liviko“ grupė, partneriai ir tretieji asmenys privalo užtikrinti, kad bet kokia susijusi su alkoholiniais gėrimais komercinė informacija apie alkoholinių gėrimų reklamą, atitiktų galiojančius įstatymus.

Sąmoningas aplinkos tausojimas

 • „Liviko“ grupė, mūsų darbuotojai ir partneriai, vykdydami savo veiklą, sąmoningai tausoja aplinką.
 • „Liviko“ grupė, mūsų darbuotojai ir partneriai, vykdydami savo veiklą, remia antrinį perdirbimą ir tausojančius vartojimo įpročius, tarp jų, elektros, vandens ir kuro taupymą, ir savo veikloje visapusiškai atsižvelgia į aplinkosaugos reikalavimus.

Our products


Patvirtinu, kad man yra 20 metų.


Sutinku