Liviko hea äritava

Liviko missiooniks on alkoholi tarbijate ja edasimüüjate seas kultuurse, vastutustundliku ja kvaliteeti väärtustava mõtteviisi edendamine.

Liviko jaoks on oluline meie põhiväärtuste ja eeskujuliku äritegevuse põhimõtete igapäevane järgimine. Liviko põhiväärtusteks on ausus – me oleme avatud ja siirad, ega moonuta tõde; hoolivus – oleme sõbralikud ja abivalmid ning avatud lahendustele; usaldusväärsus – peame kinni oma lubadustest ja kohalduvatest reeglitest; uuendusmeelsus – oleme avatud uuenduslikele ja kaasaegsetele ideedele; ja keskkonnateadlikkus – hoolime meid ümbritsevast keskkonnast ja kasutame kõiki ressursse võimalikult säästlikult.

Hea äritava eesmärgiks on koondada ning kirjeldada olulisemad põhimõtted, millest lähtuvalt Liviko töötajad ja koostööpartnerid on kohustatud oma tegevuses juhinduma. Hea äritava moodustab osa Liviko pikaajalisest äristrateegiast. Liviko eeldab igas olukorras oma töötajatelt ja koostööpartneritelt ausat, eetilist ning seadusekuulekat käitumist.

Liviko oma tegevuses juhindub ja hea äritava on koostatud juhindudes siseriiklikest ning rahvusvahelistest seadustest, suunistest ja põhimõtetest, hõlmates tööjõu, töötervishoiu ja –ohutuse ja keskkonnaga seotud regulatsioone, sealhulgas Finantsinspektsiooni Hea Ühingujuhtimise tavast ja OECD juhistest rahvusvahelistele ettevõtetele, samuti ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetest.


Liviko eeskujuliku äritegevuse põhimõtted

Liviko lähtub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest, mis kehtivad nii  Livikole endale kui ka Liviko töötajatele ning juhatuse liikmetele (edaspidi tähistatud koos kui töötajad). Põhimõtete järgimine on kohustuslik kõigile koostööpartneritele ja nende töötajatele (edaspidi Partner) ning Liviko-ga koostöö tegemise eelduseks, sh võib põhimõtete rikkumine olla koostööpartneritega koostöö lõpetamise aluseks.

Eetilisus ja õiguskuulekus

 • Oma kogu tegevuses lähtutakse seadustest ja muudest kehtivatest õigusaktidest ning vastaval tegutsemisalal kohalduvatest tavadest ja praktikast.
 • Juhul, kui käesolevates põhimõtetes või omavahelistes muudes kokkulepetes sisaldub erinevusi muude kohalduvate õigusaktidega, juhindutakse oma tegevuses rangematest nõuetest.
 • Liviko, töötaja ja Partner käituvad oma kogu tegevuses eetilisel, õiglasel ja professionaalsel viisil.
 • Partner kohaldab käesolevaid põhimõtteid samuti oma kõikides ärisuhetes ja teeb endast kõik mõistlikult võimaliku, et ka tema koostööpartnerid järgiksid samu põhimõtteid.

Huvide konflikt

 • Töötajad ja Partner käituvad usaldusväärselt ning väldivad olukordi, kus nende isiklikud või ka nende lähedaste huvid oleksid vastuolus Liviko huvidega või kus nad ei saa tegutseda Liviko huvisid arvestades.
 • Partner ja töötajad teavitavad koheselt Liviko pädevaid isikuid taolistest olukordadest, kus huvide konflikt on tekkinud või on oht, et see võib tekkida.

Korruptsioonikeeld ja rahapesu tõkestamine

 • Liviko, töötaja ja Partner rakendavad nulltolerantsi korruptsiooni kõikide vormide suhtes, sh altkäemaksu, pettuste või mis tahes muude keelatud äripraktikate suhtes ning järgivad seda oma kõigis tegevustes. Oma mis tahes tegevuses ei tohi kasutada positsiooni kasu saamiseks või kellelegi kolmandale isikule ebaõiglase eelise andmiseks ega teha mis tahes muid teeneid.
 • Omavahelistes suhetes on kingituste tegemise, vastuvõtmise ja vastastikku võõrustamise eesmärk vaid hea tahe ja sõbralike töösuhete kujundamine, mitte kellegi mõjutamine eelistavaks käitumiseks või tegevuseks. Kingituste tegemisel, vastuvõtmisel ja võõrustamise puhul tuleb lähtuda kehtivast seadusandlusest ja ettevõttesisestest täpsematest sellekohastest regulatsioonidest ning vältida igal viisil olukordi, kus seda võiks tõlgendada ebaseadusliku või mis tahes kahtlase tegevusena. Kingituste ja võõrustamise sobilikkuse kahtluse korral tuleb töötajatel alati pidada nõu otsese juhiga ja pigem eelistada kingituse või võõrustamise mitte tegemist ning vastuvõtmist.
 • Liviko, töötaja ja Partner on kindlalt vastu kõigile rahapesu vormidele ja kohaldavad kõiki meetmeid ennetamaks, et finantstehinguid ei kasutataks rahapesuks.

Konfidentsiaalsus ja siseteabe käsitlemine

 • Partner ja töötajad on kohustatud hoidma ja edastama salajast teavet turvaliselt ning salajasena ega tohi neile teatavaks saanud siseteavet väärkasutada. Seejuures loetakse siseteabeks avalikustamata täpset teavet, mis otseselt või kaudselt puudutab Liviko-t. Salajasena käsitletakse Liviko ärisaladusi ja muud kaitstud teavet ettevõtte tegevuse, tehnoloogia, vahendite, finantsolukorra, lepingute, klientide, tarnijate, koostööpartnerite, või hinnapoliitika kohta.
 • Partner tagab, et oma kõikides lepingulistes suhetes on Liviko salajase teabe hoidmine hõlmatud konfidentsiaalsuskohustusega ning vastav kohustus kohaldub ka kõigile tema töötajatele ja koostööpartneritele.

Vaba konkurentsi toetamine

 • Liviko, töötaja ja Partner toetavad oma tegevuses vaba ja ausat konkurentsi, välistades äritegevuses vaba konkurentsi takistamise, piiramise ja kahjustamise.
 • Partner ja töötajad käituvad kooskõlas konkurentsieeskirjadega ning ei sõlmi ebaseaduslikke kokkuleppeid ega tegutse kellegagi kooskõlastatult viisil, mis kahjustaks ausat konkurentsi.

Sotsiaalne vastutus

 • Oma tegevuses koheldakse kõiki isikuid võrdselt ning järgitakse rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi. Ühtki gruppi ega üksikisikut ei diskrimineerita mis tahes põhjusel, seal hulgas soo, vanuse, rassi, seksuaalse orientatsiooni, rahvuse, etnilise päritolu, puude, poliitiliste tõekspidamiste, ühingusse kuulmise või usuliste tõekspidamiste pärast.
 • Liviko ja Partner toetavad igati töötajate isiklikku ja tööalast arengut, tagades töötingimuste vastavuse kohalike õigusaktidega ning võimaldades neile ohutut ja tervislikku töökeskkonda.
 • Liviko ja Partner ei toeta mistahes mittevabatahtlikku tööjõu kasutamist. Ärisuhted iga kolmanda osapoolega, kes kasutab tööjõudu sunniviisiliselt või hanked alltöövõtjalt, kes kasutab ükskõik millist sunniviisilist tööjõudu, samuti lapstööjõudu, lõpetatakse.
 • Liviko ja Partner järgivad kõiki kehtivaid töötingimusi puudutavaid seadusi, sealhulgas töötaja ohutust ja tervist, sanitaarnõuete täitmist, tuleohutust, riskikaitset, elektrilist, mehaanilist ja ehituslikku ohutust.
 • Kolmandad osapooled peavad tagama, et igasugune alkohoolsete jookidega seotud kommertsinfo, mis puudutab alkohoolsete jookide reklaami, vastaks kehtivatele seadustele.

Keskkonnateadlikkus

 • Liviko, töötajad ja Partner on oma tegevuses keskkonnasäästlikud ja lähtuvad alati püüdest mitte kahjustada keskkonda.
 • Liviko, töötajad ja Partner peavad oma tegevuses oluliseks ja toetavad taaskasutust, säästlike tarbimisharjumisi, sh elektri, vee, kütte kokkuhoidmist ning samuti rakendatakse oma tegevuses ümbritseva keskkonna igakülgset hoidmist.

Our products


Kinnitan, et olen täisealine


Nõustun